Aluminijumska stolarija, Beograd - Alu PVC stolarija, aluminijumski profili

Načini otvaranja prozora i vrata

       Izbor načina otvaranja aluminijumskih prozora i vrata u stanu, kući ili kancelariji je veoma značajan, zato što se pravilnim korišćenjem i funkcionisanjem aluminijumske stolarije omogućava maksimalno iskorišćenje životnog i radnog prostora.

       Izbor načina otvaranja aluminijumskih prozora ili balkonskih vrata je značajan, zato što povećava iskorišćenost različitih prostora u kojima ljudi žive. Zato ćemo dalje u tekstu predložiti šta treba da imaju aluminijumski prozori i vrata da bi bolje zadovoljili različite potrebe i zahteve stanara, imajući uvek na umu tehničke karakteristike svakog aluminijumskog prozora i vrata, kao i vrste otvaranja koje danas postoje na tržištu. Različite mogućnosti i tehničke karakteristike koje moraju da imaju aluminijumski prozori i vrata, zavise od načina i raznovrsnosti otvaranja, kao i od veličine i vrste prostora u kome se montira.


Uopšteno one se odredjuju na osnovu sledećih činilaca: 

1. Odredjivanje prostora gde se montiraju aluminijumski prozori i vrata
  
    - namena prostora igra odlučujuću ulogu u odredjivanju broja i veličine otvora.

2. Mesto gde se montiraju aluminijumski prozori i vrata

    - oblast i zona u kojoj se nalaze prostorije u kojima se montiraju aluminijumski prozori pomaže prilikom odredjivanja pozicije otvora i načina otvaranja aluminijumskih prozora. Tako na primer ako se aluminijumski prozor koji se montira nalazi u oblasti gde je velika buka, najvažniji činilac prilikom izbora aluminijumskog prozora biće njegova zvučna izolacija a ako treba da se montira u oblasti sa jakim vetrovima logično da se u obzir uzmu njegove mehaničke karakteristike i otpornost na vetar.


3. Upotreba prostora gde se vrši montiranje aluminijumskih prozora i vrata

    - upotreba koja je namenjena različitim prostorijama i načinu njihovog korišćenja su dva najznačajnija činioca koji utiču na odabir načina otvaranja aluminijumskih prozora. Logično je zato da izbor aluminijumskog prozora i njihova upotreba zavise od namene koja je odredjena za taj prostor, u zavisnosti da li se radi o školi, bolnici, javnoj zgradi ili stanu. 

4. Različita ograničenja i "poteškoće"

    - teškoće arhitektonskog tipa, limiti i zakonska regulacija državnih organa i lokalne administracije, koji utiču na odredjivanje izbora vrste aluminijumskih prozora i naročito na izbor prozora koji trebaju da se montiraju u oblastima koja su pod zaštitom zakonskih odredaba kao tradicionalne oblasti, istorijski centri itd.

       Zahtevi proizvodjača aluminijumskih prozora koje smo opisali u prethodnom tekstu u kombinaciji sa zahtevima za konforom savremenog načina života vode nas ka mnogim slučajevima istovremenog zadovoljavanja različitih potreba. U tim slučajevima mora pravilno da se proceni značaj koji ima montiranje odredjene vrste aluminijumskog prozora, koji mora da zadovolji većinu potreba a pre svega one najurgentnije.

       Sa druge strane, istina je, da izbor načina otvaranja predstavlja ozbiljan posao o kome mora da vodi računa dizajner prostora a ne proizvodjač aluminijumske stolarije ili tehničko lice koje ga montira. Ova činjenica ne znači da proizvodjač i tehničko lice ne treba da poznaju osnovne principe funkcionisanja prozora da bi mogli da daju potrebne savete ili da pokažu svoja zapažanja dizajneru prostora ili krajnjem korisniku.

       Poznavanje ovih problema od strane proizvodjača aluminijumske stolarije je obavezno, naročito prilikom malih radova ili zamene stare stolarije i načina otvaranja, zato što tada njegovo mišljenje više utiče na krajnjeg korisnika zbog toga što tu nisu dizajner, arhitekta i geometar npr.

       Predlozi koji se daju prilikom izbora aluminijumskih prozora su obično tehničke i funkcionalne prirode, a u drugim slučajevima zavise od fizioloških potreba stanara, što znači da su neposredno povezani sa životom i konforom ljudi.

Mehanička otpornost aluminijumskih prozora i vrata  

Mehanička otpornost aluminijumskih prozora predstavlja osnovni činilac za kvalitet proizvodnje svih prozora i tiče se otpornosti na pritisak vetra, na otpornost njegovih spojeva, na kvalitet delova za drenažu i izdržljivost njegovih stakala. Prozori moraju da izdrže težinu stakala a da se pritom ne dovede u opasnost njegova funkcionalnost koja mora da izdrži različito korišćenje tokom celog veka trajanja. To ipak zavisi od delova aluminijumskog prozora tj. od faktora inercije aluminijumskog profila štoka. 

Lako pokretanje aluminijumskih prozora i vrata

Ova karakteristika naglašava mogućnost aluminijumskog prozora da prati različite pokrete prozorskih krila na jednostavan i siguran način, bez korišćenja velike snage. To zavisi od načina otvaranja i vrsta i kvaliteta prateće opreme (okova) koja je korišćena na prozoru.

Unutrašnja bezbednost aluminijumskih prozora i vrata

Ovaj izraz se koristi da se opišu karakteristike aluminijumske stolarije, ili otvora, koje garantuju prilikom normalne upotrebe najveću moguću bezbednost kupcu. Aluminijumska stolarija i otvori su napravljeni i oblikovani sa jednim jedinim kriterijumom a to je bezbednost, što znači da položaj elemenata koji se pomeraju (otvaraju) mora da odgovara sledećem: da postoje dobre i funkcionalne brave, da postoji bloker na prozorskim krilima da bi se izbeglo neželjeno naglo zatvaranje aluminijumskih prozora usled vetra ili tokom njegovog čišćenja, da se ograniči ulaz prozorskih krila ka unutrašnjosti prostorije da ne bi došlo do povrede ljudi i uništavanja nameštaja, da se izbegnu pogrešni pokreti koji uzrokuju uništavanje prateće opreme na aluminijumskim prozorima što može da prouzrokuje probleme, povredu ljudi, a to je usko vezano sa načinom otvaranja prozora.

Otpornost na vremenske uslove i koroziju aluminijumskih prozora i vrata

Prozor predstavlja barijeru izmedju spoljašnjeg sveta i unutrašnjosti prostorije i zbog toga mora da bude otporan na sve vremenske nepogode, na koroziju, na industrijska zagadjenja, na so u priobalnim područjima, zato što svi ovi činioci mogu da utiču na funkcionisanje aluminijumskog prozora tokom njegovog veka trajanja. Zavisi i od kvaliteta materijala od koga je napravljena prateća oprema i od tretiranja koja su obavljena na površini aluminijumskih profila (krila, štoka) eloksaža ili plastifikacija.

Otpornost aluminijumskih prozora i vrata na visoke i niske temperature

Stolarija koja je postavljena na spoljnim mestima mora da bude napravljena prema takvim standardima da može da izdrži promenu temperature tokom svih dana u godini. To zavisi od materijala od koga je napravljena (aluminijum je u prednosti nad ostalim materijalima), zaštitnog sloja, boje i to da li je ona tamna ili svetla.

Zadržavanje vode kod aluminijumskih prozora i vrata

Ovaj problem je povezan sa prozorima a tiče se mogućnosti sprečavanja prolaska vode i kiše u unutrašnjost prostorije čak i prilikom najgorih klimatskih uslova. Na nekim delovima stolarije dozvoljen je prolaz vode ili njeno sakupljanje zato što je proizvodjač napravio prirodan odvod za tu vodu. 

Toplotna izolacija aluminijumskih prozora i vrata

Aluminijumski prozor bi trebao da spreči prolaz toplote ili barem da ga smanji iz unutrašnjosti prostorije ka spoljašnjosti i obrnuto. To zavisi od sistema aluminijumskih profila od kojih je napravljena stolarija, od njene otpornosti na prolaz vazduha i od vrste ugradjenog termo stakla. 

Zvučna izolacija aluminijumskih prozora i vrata

Ova karakteristika se odnosi na sve vrste  aluminijumskih prozora, bez obzira na način otvaranja. Uopšteno zavisi od sistema aluminijumskih profila i vrste ugradjenog termo stakla.

Normalna ventilacija aluminijumskih prozora i vrata

Aluminijumska stolarija mora da dozvoli razmenu vazduha u prostoru (ventilacija) na adekvatan način, da ne prouzrokuje malu i veliku promaju koja može da bude opasna po zdravlje čoveka. Ventilacija mora da bude postepena i da ne stvara probleme. Ona zavisi od vrste otvaranja aluminijumskih prozora.

Prirodno osvetljenje aluminijumskih prozora i vrata

Jedna od funkcija aluminijumskih prozora je da dozvoli prolaz prirodne svetlosti, da olakša prirodno osvetljenje različitih prostorija, naročito tokom jutarnjih časova, pomažući na taj način čuvanje energije. Prolaz prirodne svetlosti zavisi od vrste termo stakala koje smo postavili, od širine štoka i krila prozora i ukupne veličine aluminijumske stolarije. 

Prolaz sunčevih zraka kod aluminijumskih prozora i vrata

Način na koji je napravljena prostorija u kojoj će se montirati aluminijumska stolarija kao i geografska pozicija koju ima ta prostorija, utiče na prolaz sunčevih zraka kroz prozore. Kada je ovo zračenje kontrolisano, može da se primeti poboljšanje uslova života ljudi. To u velikoj meri zavisi od vrste ugradjenog termo stakla. 

Vidljivost kod aluminijumskih prozora i vrata

Aluminijumski prozori moraju da zadovolje i ovu potrebu, to zavisi od vrste termo stakala koja su korišćena i povećanja ja kada nedostaju fiksni i pokretni okviri na stolariji.

Praktičnost prostora kod aluminijumskih prozora i vrata

To je specifičnost koju može da ponudi aluminijumska stolarija kada se otvara ka napolje, činjenica koja znači da je prostorija delimično ili potpuno oslobođena od prozorskih okvira. To zavisi od vrste otvaranja aluminijumskih prozora koju izaberemo.

Smanjenje i potpuno uklanjanje tečnosti sa unutrašnjih površina aluminijumske stolarije 

To je karakteristika koja se zahteva od svih proizvođača nezavisno od želje kupca, a možemo da je zadovoljimo samo kada smo dobro proverili toplotno-hidrometerološke veze okoline/prostora, postavljanjem termo stakala i aluminijumske stolarije sa termo izolacionim profilima. Ova karakteristika u mnogome zavisi od materijala koji smo koristili za proizvodnju stolarije a ne od vrste otvaranja.

Lep izgled otvora aluminijumskih prozora i vrata

Zavisi od spoljašnjeg finiširanja i pažnje koju smo posvetili proizvodnji aluminijumske stolarije i materijala koji smo koristili za njenu proizvodnju. Mogli bi smo reći da vrsta otvaranja utiče na izgled opšte estetske linije aluminijumske stolarije i ona mora da da opšti okvir prostoru u koji se postavlja stolarija, a za kvalitet stolarije postoje sasvim drugi kvaliteti koji se gledaju. 

Jednostavno čišćenje aluminijumskih prozora i vrata

Na jednostavno čišćenje utiče način otvaranja, naročito spoljne strane, kao i materijal koji je korišćen za izradu kao i vrsta fine obrade aluminijumskih profila. 

Ograničeno održavanje

Na održavanje dosta utiče različiti izgled otvaranja, zato što zavisi od materijala koji je korišćen za njegovu izradu i vrste fine obrade, od oblasti u kojoj se postavljaju prozori i geografskih i klimatskih uslova, kao i namene prostora u koji će se postavljati aluminijumska stolarija. Moramo da imamo na umu da u velikim prostorima kao što su bolnice i škole npr. treba uvek da postoje obučeni tehničari koji će povremeno da održavaju stolariju. Suprotno na malim prostorima i privatnim kućama brigu o održavanju stolarije vode korisnici, tako da se stolarije nikako ili pogrešno održava. Tu činjenicu moramo ozbiljno da uzmemo u obzir kada biramo vrstu stolarije. 

Vek trajanja aluminijumskih prozora i vrata

Logično da imamo zahteve da aluminijumska stolarije ima dug vek trajanja, bez da se dovodi u opasnost njena funkcionalnost i njen spoljni izgled. To zavisi u najvećoj meri od materijala koji je korišćen za izradu aluminijumskih prozora i od vrste fine obrade. Način otvaranja ovde ne igra značajnu ulogu, zato što se danas primenjuje savremena tehnologija za proizvodnju stolarije i prateće opreme.

Nekoliko predloga i saveta

Da bi smo lakše analizirali načine otvaranja skupićemo ih u grupe i na taj način olakšati njihovo ispitivanje. Želimo takođe da sakupimo i nekoliko opštih saveta koji se tiču aluminijumske stolarije i koji mogu da se sumiraju na sledeći način:
Postavljanje jednog stakla omogućava bolju vidljivost i bolje čišćenje stakala. Čak iako se postave ukrasi, ne otežava se čišćenje stakala, kada su oni postavljeni sa unutrašnje strane. Kod aluminijumske stolarije kod koje postoje različite vrste otvaranja ili fiksna mesta, moramo uvek da razmislimo da li možemo da čistimo na jednostavan, lak i siguran način spoljnu stranu aluminijumske stolarije. 
U slučaju prozorskih krila koja se otvaraju ka spolja moramo uvek da se setimo, iz bezbednosnih razloga, da stakla budu ojačana da bi se izbegla mogućnost da se polome i tako izazovu štetu i povrede ljude koji se nalaze u blizini.
U trenutku kada oblikujemo aluminijumsku stolariju moramo da proučimo mogućnost postavljanja na svakom spratu stolarije sa takvim otvorima, koja mogu lako da se uklone i oslobode čitav prostor prozora i vrata. To moramo uzeti u obzir zato što pojednostavljuje transport stvari koji se danas obavlja pomoću krana, kao i mogući ulaz za hitnu pomoć ili vatrogasnu službu u slučaju izbijanja požara.

Otvaranja koja se najčešće koriste

Da biste mogli da izaberete odgovarajući način otvaranja aluminijumskih prozora, koji zadovaljava većinu potreba, prikazujemo vrste otvaranja koja danas mogu da se sretnu na tržištu i naglašavamo njihove osnovne karakteristike, pozitivne i negativne. To će omogućiti proizvođačima aluminijumske stolarije i tehničarima koji će je montirati da poboljšaju znanje o njoj, činjenica koja će olakšati davanje najboljih saveta kupcima za vrstu aluminijumskih prozora i odgovarajuće prateće opreme (termo stakla, izolacionog materijala itd.) koji će se koristiti, ugradnjom najboljih proizvoda koji se nalaze na tržištu. 

Fiksni aluminijumski ramovi

Kod fiksnih aluminijumskih ramova je najveća vidljivost, najveće je i propuštanje sunčevih zraka i zračenja. Nemogućnost prolaza kroz aluminijumske prozore i smanjenje praktičnosti prostora. Nemogućnost pomeranja prozorskih okna i nikakvi problemi sa bezbednošću. Najveća otpornost na vetar i vodu. Najveća toplotna i zvučna izolacija. Smanjena mogućnost ventilacije. Prozori ne zauzimaju unutrašnjost prostorije. Nemogućnost čišćenja prozora sa spoljne strane.

Otvaranje prozorskih okvira na unutra

Dobra vidljivost, dobra propustljivost sunčevih zraka i zračenja, mogućnost prilaza prozoru i praktičnost prostora. Jednostavno pomeranje prilikom otvaranja. Ne postoji potupuna bezbednost, zato što se prozori otvaraju na unutra i postoji mogućnost da se naglo otvore usled vetra. Dobra otpornost na vodu i vetar. Dobra toplotna i zvučna izolacija. Dobra ventilacija ali ne i postepena. Aluminijumski prozori zauzimaju unutrašnjost prostorije zato što se prozorski okviri otvaraju na unutra. Najveća mogućnost čišćenja prozora sa spoljnje strane.

Otvaranje prozorskih okvira ka spolja

Dobra vidljivost, dobra propustljivost sunčevih zraka i zračenja, mogućnost prilaza prozoru i praktičnost prostora. Jednostavno pomeranje prilikom otvaranja. Dobra unutrašnja bezbednost zato što se prozori otvaraju ka spolja. Odlična otpornost na vodu i vetar. Dobra zvučna i toplotna izolacija. Dobra ventilacija ali ne i postepena. Pošto se prozori otvaraju ka spolja ne postoji nikakvo zauzimanje unutrašnjosti prostorije. Čišćenje spoljnih delova prozora je dosta teško ako ne postoji nikakav drugi pristup prozoru. 

Okretno nagibni prozori i vrata

Najveća moguća vidljivost, navjeća moguća propustljivost sunčevih zraka i zračenja. Mogućnost pristupa prozoru i praktičnost prostora. Jednostavno rukovanje. Dobra unutrašnja bezbednost kada se prozor otvara na kip a smanjena bezbednost ako se prozor otvara ka unutra. Dobra otpornost na vetar i vodu. Dobra zvučna i toplotna izolacija. Velika ali ne i postepena ventilacija kada je prozor otvoren ka unutrašnjosti, odlična kada je prozor otvoren na kip. Veliko zauzimanje prostora ako se prozori otvaraju normalno, dosta smanjeno u slučaju da se otvara na kip. Najveća mogućnost čišćenja spoljne strane prozora.

Okretni prozori na kip

Najveća moguća vidljivost, dobra propustljivost svetlosti, smanjena mogućnost pristupa i praktičnosti prostora. Rukovanje nije ni malo jednostavno kada nije automatizovano. Dobra unutrašnja bezbednost. Srednja otpornost na vetar i vodu. Srednja zvučna i toplotna izolacija. Odlična i postepena ventilacija. Zauzimanje prostora u gornjem delu. Teško čišćenje sa spoljašnje strane.

Okretna po horizontalnoj osi (rotirajuća)

Odlična vidljivost. Najveće moguće propuštanje sunčevih zraka. Mogućnost pristupa sa donje strane i praktičnost prostora samo na polovini donjeg dela. Rukovanje je veoma jednostavno. Dobra unutrašnja bezbednost kada su postavljeni sistemi za zaustavljanje. Polovina prozorskog okna je sa unutrašnje strane. Odlična otpornost na vodu i vetar. Odlična toplotna i zvučna izolacija. Dobra ventilacija što se tiče razmene vazduha ali sa malom funkcionalnošću zato što ne pokriva dobro donji deo. Veliko zauzimanje unutrašnjosti prostorije kada je prozor potpuno otvoren. Dobra mogućnost čišćenja sa spoljne strane prozora. 

Okretna po vertikalnoj osi

Odlična vidljivost, najveće moguće propuštanje sunčevih zraka, mogućnost pristupa i praktičnost prostora sa strane ose oko koje se okreće prozor. Jednostavno rukovanje. Ograničena unutrašnja bezbednost. Dobro zadržavanje vode i vetra. Odlična zvučna i toplotna izolacija. Velika postepena ventilacija ali se ne odvija na pravilan način, zato što se dešava celom dužninom otvora. Delimično zauzimanje unutrašnjosti prostorije kada je prozor potpuno otvoren. Odlična mogućnost čišćenja prozora sa spoljne strane.

Pokretni prozori (u sekvencama)

Dobra vidljivost sa mogućnošću postavljanja velikih površina pod staklom. Dobro propuštanje sunčevih zraka. Delimična mogućnost pristupa i praktičnosti prostora. Jednostavno rukovanje. Dobra unutrašnja bezbednost. Srednje zadržavanje vode i vetra. Osrednja toplotna i zvučna izolacija. Velika postepena ventilacija na 50 odsto sa strane koje mi želimo, ali se ne odvija na pravilan način, zato što se odvija celom dužinom otvora. Nikakvo zauzimanje unutrašnjosti prostorije. Veoma otežano čišćenje spoljašnje strane prozora naročito centralnog dela.

Prozori koji se spuštaju na dole  

Dobra vidljivost. Dobra propustljivost sunčeve svetlosti. Mogućnost pristupa i praktičnost prostora u polovini donjeg dela stolarije. Jednostavno rukovanje. Dobra unutrašnja bezbednost kada se redovno održavaju prozori. Osrednje zadržavanje vode i vetra. Osrednja toplotna i zvučna izolacija. Velika postepena ventilacija sa mogućnošću da se odvija samo u gornjem delu. Nikakvo zauzimanje unutrašnjosti prostorije. Teško, ali ne i nemoguće čišćenje sa spoljne strane prozora. 

Klizni prozor

Savremeni klizni prozori savršeno funkcionišu i oni pružaju odlična rešenja za mnoge građevine. 
 

 

Izvor: Aluminijum i PVC magazin